Birne 'Kirchensaller Mostbirne'

Herkunft
aus Kirchensall, Baden-Württemberg
Fruchtreife
mittelspät, Ende September bis Anfang Oktober
Verwendung der Früchte
Reifebeginn
Ende September
Anfang Oktober